Мова сайту

Розділи новин

заходи [25]
новини [63]
спорт [1]
вітання [53]
оголошення [276]

Погода


Тополов В.Л.

Кандидат на посаду директора НТ НМетАУ


Тополов
Василь Леонідович


*******

Основні автобіографічні дані
    
     Народився 17 січня 1961 року в місті Нікополь, Дніпропетровської області.
     В 1976 році закінчив вісім класів Нікопольської середньої школи № 21 та в цьому ж році вступив до Нікопольського металургійного технікуму (НМТ).
     В 1980 році закінчив НМТ за спеціальністю «Обладнання заводів чорної металургії» та в цьому ж році вступив до Дніпропетровського металургійного інституту (ДМетІ), який закінчив в 1985 році за спеціальністю «Механічне обладнання заводів чорної металургії».
     З 1985 року працював на керівних посадах різних металургійних підприємств:
майстром по ремонту станів ХПТ, трубоволочильного цеху № 2 Південнотрубного заводу (ПТЗ),  в.о. старшого майстра по ремонту металургійного обладнання трубоволочильного цеху № 2 (ПТЗ), технічним директором Нікопольського виробничого підприємства
ТОВ ВКФ «Триоліт», головним механіком ТОВ «ДІЄГ АВІАСТАР» холдингу ТИТАН УКРАЇНА (м. Дніпропетровськ), заступником директора з комерційної роботи Державного підприємства «Дніпропетровський завод прецизійних труб».
     На даний час працюю технічним директором Дніпропетровського виробничого підприємства ТОВ ВКФ «Прес Маш».
     З 1988 року по 1992 рік працював в Нікопольському металургійному технікумі на посадах викладача, завідуючого механічним відділенням, заступником директора технікуму з виробничого навчання. 
     З 2006 року по 2010 роки працював по сумісництву викладачем Нікопольських факультетів Національної металургійної академії України та Державного інституту
підготовки та перепідготовки кадрів промисловості (ДІПОпром).
     Разом з викладачами НМетАУ та НТ НМетАУ написав науково-методичні роботи:
     Деякі з них:
     1) Підписані до друку:
     - М.И. Гасик, В.А. Гладких, С.Р. Рахманов, Ю.С. Пройдак, В.Л. Тополов. «Процессы и оборудование электрометаллургического производства». Учебник для ВУЗов.
     - Машиностроительные материалы. Монография / Рахманов С.Р., Беспалько В.Н., Тополов В.Л.
     3) Деякі з десяти статей надрукованих в журналах «Сталь», «Системные технологии» та «Сучасні проблеми металургійної галузі»:
     - Рахманов С.Р.,  Вышинский В.Т.,  Тополов В.Л. «Беззазорное функционирование и устранение неравномерности нагружения ветвей линии привода прокатного стана»;
     - Рахманов С.Р., Лагутин Б.Н., Тополов В.Л. «Модернизация пневматических механизмов прошивных и раскатных станов трубопрокатного агрегата»;
     - Рахманов С. Р., Морозова Л. А., Тополов В. Л. «Динамическая устойчивость главного привода стана винтовой прокатки труб».
     4) Навчальні посібники:
     - Тополов В.Л. «Оборудование прокатных цехов. Курс лекций».
     - Тополов В.Л., Рахманов С.Р. «Оборудование электросталеплавильных и ферросплавных цехов. Курс лекций»;
     - Тополов В.Л., Козлов Г.А. «Технічна експлуатація металургійного устаткування»;
     - Козлов Г.О., Тополов В.Л. «Конструкція електрометалургійних агрегатів»;
     - Козлов Г.О., Тополов В.Л., Козлов А.Г. Електронний навчальний посібник «Конструкція електрометалургійних агрегатів».
    
     *******

ПРОГРАМА РОЗВИТКУ 
НІКОПОЛЬСЬКОГО ТЕХНІКУМУ
  НМетАУ  ДО 2017 РОКУ


     Нікопольський технікум НМетАУ – це складний і багатофункціональний навчальний заклад. Від скоординованої роботи всіх структурних підрозділів цього навчального закладу залежить дуже багато - як ми будемо готувати молоде покоління, виховувати чесних і високопрофесійних спеціалістів. Дуже прикро, що держава повною мірою не піклується про зміцнення авторитету педагогів.
     На посаді директора я зроблю все від мене залежне, щоб колектив технікуму працював стабільно, студенти успішно опановували спеціальність і мали перші робочі місця на виробництві, удосконалювалась навчально-методична і виховна робота, буду приділяти значну увагу розвитку матеріально-технічної бази, студентського самоврядування, залученню студентів до науково - творчої діяльності, до участі у художній самодіяльності, спорті та забезпечувати нормативні умови праці і навчання.
     Розробляючи програму дій на контрактний термін, я розумію, в який час ми живемо і працюємо. Всі заходи і цілі, заплановані мною, зважені та реальні. Моя подальша діяльність базується, по – перше, на високому професіоналізмі, згуртованості і працездатності всього колективу технікуму, по - друге, - на  плідній співпраці з Національною металургійною академією України та головним  управлінням освіти і науки облдержадміністрації, обласними та міськими промисловими підприємствами і установами, навчальними закладами регіону, по-третє, – на співпраці і спонсорській допомозі промислових підприємств регіону та колишніх випускників і працівників технікуму.

     Програма розвитку технікуму на період до 2017 року, складається з стратегічних концептуальних напрямків розвитку:
     1) Розвиток структури навчального закладу:
 • створення інформаційно-видавничого центру з метою видання власних методичних розробок, учбових посібників, тощо;
 • удосконалення існуючої структури технікуму з метою оптимізації та покращення роботи (створення окремого заочного відділення);
 • розробити, затвердити у встановленому порядку і впровадити інтегровані плани підготовки молодших спеціалістів на базі кваліфікованих робітників із скороченням терміну навчання на один рік за денною та заочною формою (укладення відповідних угод з Нікопольським центром професіональної освіти та Нікопольським професійним ліцеєм);
     2) Впровадження інноваційних технологій навчання, комп’ютеризація та інформатизація навчально-виховного процесу:
 • зміни в змісті, методах, формах, технологіях, засобах навчання, підвищення рівня активізації пізнавальної діяльності студентів (лекції-бесіди, лекції-дискусії, бінарні лекції);
 • впровадження інформаційно-комунікаційних технологій (використання тренінгових програм; використання програм, що імітують досліди і лабораторні роботи, технологічні процеси виробництва; використання  комп’ютера для обчислень, побудови графіків, аналізу отриманих результатів досліджень, тощо); 
 • оптимально поєднувати досвід закордонних методів підготовки спеціалістів з вітчизняними для досягнення міжнародних стандартів освітніх програм;
 • оптимально поєднувати в навчальному процесі класичну спадщину та сучасні досягнення наукової думки, підтримувати органічний зв’язок з національною історією, культурою, традиціями;
 • придбання спеціалізованих програм «Деканат».
     3) Формування кадрового потенціалу:
 • залучення молодих спеціалістів-випускників академії для викладацької роботи;
 • розвиток наукової роботи серед викладачів, стимулювання для вступу в аспірантуру, та отримання вченого ступеня;
 • підвищення кваліфікації викладачів і майстрів виробничого навчання технікуму проводити шляхом стажування на відповідних кафедрах НМетАУ, провідних підприємствах, організаціях та установах міста Нікополя та регіону.
     4) Пошук, підтримка та стимулювання інтелектуально і творчообдарованої молоді;

     5) Розвиток студентського самоврядування:
 • згідно чинного законодавства фінансувати студраду технікуму із розрахунку 0,5 % від спеціального позабюджетного фонду;
 • надання студраді окремого приміщення, оргтехніки, постійного доступу до інтернету, забезпечення телефонним зв’язком.
     6) Вдосконалення виховної роботи:
 • впливати на вдосконалення виховної роботи класних керівників (кураторів) навчальних груп. (На даний момент час вимагає, щоб куратор навчальної групи поступово перетворювався в менеджера групи, керував вихованням студента і педагогічною самоосвітою батьків, здійснював на практиці диференційований підхід до кожної сім’ї, до кожного студента);
 • залучення зарахованих студентів першого курсу до господарських робіт по благоустрою технікуму в серпні перед початком занять;
 • створення чергових груп студентів для допомоги в господарській діяльності відповідним службам технікуму.
     7) Вдосконалення практичної підготовки студентів, тісна співпраця з роботодавцями та колишніми випускниками:
 • відновлення парку металорізального обладнання механічної майстерні технікуму;
 • впровадження комп’ютерної техніки для розробки технологій механічної обробки металів,  моделювання деталей перед обробкою на станках, тощо.
     8) Орієнтація освітньої діяльності на кінцевий результат.

     9) Забезпечення соціально-побутових умов працівників та студентів:
 • обладнати викладацьку для створення умов відпочинку та роботи викладачів;
 • відновити дві – три секції гуртожитку технікуму для проживання студентів та молодих спеціалістів з інших міст та сіл.;
 • відновити душові кімнати в спортивному залі;
 • постійно, згідно з графіком проводити ремонти приміщень.
    
      10) Розширення напрямків і спеціальностей підготовки кадрів:
 • ліцензування спеціальності «Дефектоскопія та контроль якості продукції»;
 • ліцензування курсів підвищення кваліфікації робітників регіональних підприємств з отриманням посвідчень;
 • створення гнучкої системи підготовки та перепідготовки кадрів серед незайнятого населення через відповідні служби зайнятості, підвищувати кваліфікацію громадян на рівні сьогоднішніх умов; створити належні умови для здобуття громадянами спеціальностей відповідно до їх покликання, інтересів, здібностей;
     11) Зміцнення та розвиток матеріально-технічної бази:
 • на початковому етапі - створення спеціалізованих аудиторій оснащених мультимедійними приладами, та комп’ютером. В подальшому - оснащення кожної аудиторії мультимедійними приладами та комп’ютерами;
 • обладнати ще три комп’ютерні класи для кожної спеціальності окремо;
 • роботу по зміцненню матеріально-технічної бази та нормативному забезпеченню комп’ютерною технікою проводити через промислові підприємства, установи та випускників технікуму минулих років.
     12) Постійно впроваджувати заходи енергозбереження ресурсів:
 • установка теплових лічильників;
 • установка обладнання для циркуляції гарячої води в мережах опалювання;
 • установка енергозберігаючих ламп згідно з нормами санітарії.

Форма входу

Календар новин

«  Червень 2023  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930

Партнери

Наш баннер

Пошук

Статистика

Зараз на сайті

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
вітаємо з днем народження:

Лилёночка(29), apollon(31), Лёна(29), 123123(27), студент(45), Alenka(29), 380993566858(24)